Convocatoria de acceso e admisión en Másters Oficiais
Lista definitiva de admitidos e excluídos no

Curso 2008/2009

Finalizado o prazo de preinscripción fixado pola Resolución do 24 de setembro pola que se resolveu publicar a modificacións de prazos do calendario de preinscripción e matrícula da Resolución Reitoral do 30 de xuño de 2008/09 e seguindo a norma 3.1.2.da antedita Resolución, esta Comisión Académica ven de acordar o o seguinte:

1º Declarar definitivamente admitidos e excluídos no aos seguintes solicitantes:


ADMITIDOS
Documento Nome Estado


EXCLUÍDOS
Documento Nome Causa Exclusión


2º Dacordo coa Resolución do 24 de setembro de 2008 que modifica o prazo establecido na norma 3.1.1. da R. R. 30-06-2008, ao non terse cubertas as prazas ofertadas, faise pública unha nova convocatoria cuxo prazo de perinscripción comprenderá do 23 ao 29 de setembro inclusives.


3º Dacordo coa Resolución do 24 de setembro de 2008 que modifica o prazo establecido na norma 3.1.1. da R. R. 30-06-2008, convócase para os solicitantes admitidos período de matrícula nos correspondentes estudos oficiais de Máster Universitario para o curso 2008/09 entre os días 1 e 7 de outubro próximos, ambos incluídos. As matrículas serán realizadas integramente por internet, a través da seguinte ligazón: http://matricula.uvigo.es .


Dilixiencia para facer constar que a presente lista é publicada no tablón da secretaría da o 30 de setembro de 2008.
A Dirección do Centro,

Asdo.:
__________________, a _________ de setembro de 2008
O COORDINADOR/A E PRESIDENTE/A DA COMISIÓN ACADÉMICA DO MÁSTER,

Asdo.: